S-a dat startul angajărilor la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj!

Inspectoratului Județean de Poliție Dolj scoate la concurs 15 posturi vacante de agenți existente în statele de organizare ale inspectoratului prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliție comunale sau polițiilor comunale, după caz, din județul Dolj.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • îndeplinesc condiţiile prevăzute la 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
 • trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
 • să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:

 • au încetat raporturile de serviciu în condiţiile 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj va efectua înscrierea candidaţilor pentru cele 15 posturi scoase la concurs, până la 08.04.2016, între orele 09,00 -14,00, la sediul inspectoratului din municipiul Craiova, strada Vulturi, nr.19, judeţul Dolj – Serviciul Resurse Umane.

         Viitori candidati vor avea de trecut prin mai multe probe de concurs, dupa cum urmeaza:

 1. a) Evaluarea performanţei fizice;
 2. b) Test scris, de tip grilă;
 3. c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală).

Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.

Data, ora și locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Doljene, precum și la avizierul unitatii.

Atenție!Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a acestor prevederi, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs. 

Probele la evaluarea performanţei fizice sunt, în ordine:

 1. a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
 2. b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, mai multe informatii fiind disponibile in sectiunea „Cariera” a site-ului inspectoratului

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi este luată în calcul la stabilirea notei finale, prin efectuarea mediei aritmetice cu nota la proba scrisă.

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.

Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.

Proba de evaluare a performanţei fizice nu se repetă, nu se reexaminează şi nu poate fi contestată.

Posturile disponibile in judetul Dolj:

 

Insp.de Politie Jud.Dolj – 1238                                                                                     Aj.sef.post Sectia 2 de politie rurala Breasta – Tip 2                                                                         Post de politie Carpen
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1292                                                                                     Aj.sef.post Sectia 3 de politie rurala Bucovat – Tip 2                                                                         Post de politie Vela
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1374                                                                                     Aj.sef.post Sectia 5 de politie rurala Pielesti – Tip 2                                                                         Post de politie Teslui
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1428                                                                                     Aj.sef.post Sectia 7 de politie rurala Plenita – Tip 2                                                                         Post de politie Izvoare
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1466                                                                                     Aj.sef.post Sectia 8 de politie rurala Rast – Tip 2                                                                         Post de politie Negoi
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1499                                                                                     Aj.sef.post Sectia 9 de politie rurala Cetate – Tip 2                                                                         Post de politie Motatei
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1582                                                                                     Aj.sef.post Sectia 12 de politie rurala Daneti – Tip 3                                                                         Post de politie Apele Vii
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1590                                                                                     Aj.sef.post Sectia 12 de politie rurala Daneti – Tip 3                                                                         Post de politie Daneti
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1619                                                                                     Aj.sef.post Sectia 13 de politie rurala Segarcea – Tip 3                                                                         Post de politie Gingiova
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1621                                                                                     Aj.sef.post Sectia 13 de politie rurala Segarcea – Tip 3                                                                         Post de politie Gighera
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1627                                                                                     Aj.sef.post Sectia 13 de politie rurala Segarcea – Tip 3                                                                         Post de politie Valea Stanciului
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1676                                                                                     Aj.sef.post Sectia 15 de politie rurala Filiasi – Tip 2                                                                         Post de politie Argetoaia
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1690                                                                                     Aj.sef.post Sectia 15 de politie rurala Filiasi – Tip 2                                                                         Post de politie Cernatesti
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1712                                                                                     Aj.sef.post Post Comunal                                                                          Post de politie Ostroveni
Insp.de Politie Jud.Dolj – 1718                                                                                     Aj.sef.post Post Comunal                                                                          Post de politie Sadova

 

https://dj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-incadrare-politisti-sursa-externa