REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „Activare clienti Hiper-farmacie Dr.Max- CRAIOVA-cupon radio”

„Activare clienti Hiper-farmacie Dr.Max- CRAIOVA-cupon radio”
Perioadă de desfășurare a concursurilor:18.12.2021 – 22.12.2021 intre orele 10:00-21:00  
Secțiunea I. Organizatorul Concursului
I.1. Organizatorul Campaniei”Activare clienti Hiper-farmacie Dr.Max – CRAIOVA – cupon radio”(denumit în continuare “Campania”) este SENSIBLU S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Mogoșoaia, str. Ciobanului 133, jud. Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 9378655 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov J23/673/2007, cont nr. RO64BRDE450SV12239214500 deschis la B.R.D.-S.M.C.C. (Sucursala Mari Clienți Corporativi), capital social 172832796 LEI, tel. 021/301.74.74, fax. 021/301.74.75, reprezentată de administrator, Camelia Naciadi.  

Secțiunea II. Temeiul legal. Scopul
II.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.  

Secțiunea III. Aria și durata de desfășurare a Campaniei
III.1. Campania va avea loc în perioada 18.12.2021 – 22.12.2021 intre orele 10:00-21:00 în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial („Perioada Campaniei”). III.2. Campania este organizata și desfășurata in Hiper-farmacia Dr.Max din CRAIOVA(denumita in continuare „Farmacia”), comunicata publicului larg prin intermediul unui concurs derulat in perioada 18.12.2021 – 22.12.2021 intre orele 10:00-21:00, la postul Radio Horion Craiova („Radio”), si consta in oferirea unui cupon in valoare de 100 lei (TVA inclus) pentru fiecare din cei 40 de castigatori ai concursului radio(cupon care va putea fi folosit doar in baza cardului de loialitate in Farmacie in Perioada Campaniei(„Campania”).  

Secțiunea IV. Dreptul de participare
IV.1. Poate participa la Campanie orice persoană fizica cu domiciliul sau cu resedința în Craiova sau in imprejurimi, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei(„Participanții„). La Campanie nu au dreptul să participe: angajații SENSIBLU S.R.L., si farmaciilor Dr. Max si persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.
IV.2. Participarea la aceasta Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul”).
IV.3.Termenii și condițiile prevăzuți/te în prezentul Regulament pentru desfășurarea Campaniei sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil in interiorul farmaciei.
IV.4. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui Participant in farmacia Dr.Max -Electroputere Parc, CRAIOVA.  

Secțiunea V. Modalitatea de desfășurare a Campaniei
V.1.Pentru a putea fi declarat castigator în Campanie si a putea folosi cuponul in Farmacie, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ: Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus;Participantul trebuie sa fie unul din cei 40 castigatori ai concursului derulat la Radio; Participantul trebuie sa foloseasca cuponul in Farmacie pentru achizitionarea oricaror produse din Farmacie in limita stocurilor disponibile, cu exceptia medicamentelor care se elibereaza cu prescriptie medicala sau fara, in baza cardului de loialitate, in perioada 18.12.2021 – 22.01.2022 V.2.Vor fi considerate valabil înscrise în Campanie persoanele care au castigat la concursul radio in perioada 18.12.2021 – 22.12.2021.  

Secțiunea VI. Derularea consursului. Acordarea si folosirea cupoanelor
VI.1. Concursul este derulat la postul radio Radio Horion Craiova Data desfasurare: 18.12.2021 – 22.12.2021 intre orele 10:00-21:00
Intrebarile la care vor raspunde participantii:
Sambata – Unde se află noua Hiper Farmacie Dr. Max din Craiova?
– Electroputere Parc, Craiova
Duminica – Câte tipuri de produse încap în Hiper-Farmacia Dr. Max?
– peste 12.000 de tipuri de produse pentru sanatatea si ingrijirea personala
Luni – Câte case de marcat sunt puse la dispoziția pacienților în Hiper-Farmacia Dr. Max?
– peste 20 de case de marcat și self check-out
Marti – De ce sa alegi Hiper-farmacia Dr.Max?
– Preturi DR. Max de mici, gama larga de produse pentru sanatatea si ingrijirea personala. Timp redus de stat la coada. Consultanta farmaceutica pentru tratamente lunare.
Miercuri – Cate hiper-farmacii DRM sunt in Craiova?
– O hiper-farmacie DR.Max

VI.2 Conditiile de participare: condiția de participare este ca Participantul să indeplineasca conditiile de la V.1 de mai sus. Pentru a câștiga Participantul trebuie să intre în direct la radio, imediat după ce este anunțat concursul și să răspundă corect la întrebarea zilei. Persoana care a caștigat cuponul in cadrul uneia dintre emisiuni nu mai poate participa la următoarele concursuri din cadrul celorlate emisiuni sau din cadrul aceleiasi emisiuni derulate in urmatoarele ore sau zile in cadrul Campaniei. Primul ascultator care răspunde corect in cadrul unei emisiuni primește voucherul. Organizatorul va comunica cupoanele Radioului urmand ca acestea sa fie transmise castigatorilor pe mail. GDPR pentru datele oferite: Participantul este informat cu privire la necesitatea furnizării unei adrese de email unde urmează sa primeasca voucherul.
VI.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Campanie nu poate câștiga decât un singur cupon (un cupon per card de loialitate).
VI.4. Cupoanele nu se cumuleaza cu alte cupoane sau beneficii oferite de cardul de loialitate. Cupoanele pot fi folosite o singura data pentru achizitionarea oricaror produse din Farmacie in limita stocurilor disponibile, cu exceptia medicamentelor care se elibereaza cu prescriptie medicala sau fara, in perioada 18.12.2021 – 22.01.2022. Dupa aceasta perioada cupoanele nu mai sunt valabile si nu vor mai putea fi folosite. Participanții care au primit cupoanele nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestei Campanii sau schimbarea parametrilor acestuia. Castigatorii cupoanelor nu vor putea primi rest in cazul in care valoarea produselor achizitionate este mai mica decat valoarea cuponului si vor putea achizitiona produse a caror valoare este mai mare decat valoarea cuponului, cu suportarea diferentei dintre valoarea cuponului si valoarea produselor.    

Secțiunea VII. Protecția datelor cu caracter personal
VII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe toată Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.
VII.2. Datele personale colectate, respectiv numele și prenumele, vârsta,orașul în care locuiește, telefonul și vocea Participanților vor fi colectate și folosite în scopul arătat la Secțiunea II din acest Regulament, respectiv înscrierea Participanților la Campanie. Înplus, în cazul câștigătorilor, va fi prelucrată și adresa de e-mail, în scopul transmiterii premiului. Participarea la Campanie este voluntară și are ca temei legal consimțământul Participantilor, manifestat prin apelarea numărului de telefon menționat în cadrul emisiunii radio și intrarea live, în vederea oferirii răspunsului la întrebarea Campaniei. În consecință, în situația în care acestia nu doresc sa furnizeze datele necesare în vederea participării/ validării Participantilor drept câștigători, Organizatorul se află în imposibilitatea de a ii înscrie în Campanie sau de acordare a premiului.
VII.3. Organizatorulnu vapublica pe site-ul propriuweb fotografiasaualte date cu caracter personal ale câștigătorilorCampaniei, cu excepțianumeluiși a premiuluicâștigat, înconformitate cu prevederilelegale din OrdonanțaGuvernului nr. 99/2000 privindcomercializareaproduselorșiserviciilor de piață.
VII.4. Organizatorul va prelucra datele personale ale Participantilor pe întreaga durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării cîștigătorilor.
VII.5. Organizatorul va dezvălui datele personale ale participanților către și Radio Horion Craiova, în calitate de Persoane împuternicite ale Organizatorului pentru această Campanie. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.
VII.6. În temeiul dispozițiilor legale, Participantii beneficiaza de următoarele drepturi în legătură cu datele personale ale acestora: Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care ii privesc pe Participanti, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile; Dreptul de a isi retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.
VII.7. Pentru exercitarea acestor drepturi Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către SENSIBLU S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de email protectiedate@adpharma.com. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.
VII.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a Sensiblu S.R.L., vă rugăm să vizitați pagina: https://www.drmax.ro/politica-confidentialitate.  

Secțiunea VIII.Litigii
VIII.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentaCampanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.    

Secțiunea IX. Diverse
IX.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Cupoanelor.
IX.2. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de Cupoanele oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina participantilor.
IX.3. În cazul în care Organizatorul constată ca un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin Participantului fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire respectivului Participant. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce cuponul a fost deja acordat, respectivul Participant va restitui Organizatorului valoarea cuponului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.
 

ORGANIZATOR,

SENSIBLU S.R.L.