Compensarea pagubelor cauzate de secetă în perioada aprilie-septembrie 2015

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că în data de 27 octombrie 2015 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 797, Ordonanţa de urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:

 1. producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

 2. producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Criterii de eligibilitate:

 1. să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;

 2. să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

  Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi, de APIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

  Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

  Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau județene unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente:

  1. copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

  2. copie a atestatului de producător, după caz;

  1. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;

  2. copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;

  3. document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice;

  4. document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.

  Solicitantul va prezenta și documentele originale pentru copiile prevăzute la punctele a-c.

  Termenul limită de depunere a cererii este 30 noiembrie 2015.

  CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat

  în funcţie de categoria beneficiarului

  Cultura

  Persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale

  Persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică

  Porumb boabe

  280

  560

  Floarea-soarelui

  285

  570

  Soia

  335

  670

  Cartof

  1.130

  2.260

  Sfeclă de zahăr

  600

  1.200

  Legume în câmp

  1.490

  2.980

  Plante de nutreţ*

  222,5

  445

  Păşune

  50

  100

  Fâneaţă

  75

  150