CODUL DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI
ELABORAT DE CONVENTIA ORGANIZATIILOR DE MEDIA

PREAMBUL

Prezentul Cod Deontologic a fost elaborat de organizatiile membre în Conventia Organizatiilor de Media. Prevederile prezentului Cod Deontologic sunt liber consimtite de jurnalistii membri ai organizatiilor profesionale, patronale si sindicale, semnatare ale Statutului Jurnalistului adoptat de către Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9 – 11 iulie 2004.

Aplicarea prevederilor Codului Deontologic se va realiza prin grija organelor specializate ale fiecarei organizatii semnatare a Statutului Jurnalistului. ÃŽn cuprinsul prezentului Cod, notiunea de interes public va fi înteleasa pornind de la următoarele premise :

  • Orice chestiune care afectează viata comunității este de interes public. Acesta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interes pentru comunitate.
  • Interesul public nu priveste doar ceea ce autoritătile consideră că este de interes public.
  • Modul în care functionează si actionează guvernul, autoritătile ori institutiile publice, precum si orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunitătii este de interes public major.
  • Toate actiunile, omisiunile, gesturile si cuvintele demnitarilor, politicienilor si ale tuturor functionarilor publici legate de exercitarea functiei lor sunt de interes public major. Viata privată a acestora este de interes public atunci când are relevantă pentru exercitarea functiei.
  • Având în vedere contributia autoritătilor la gestionarea puterii si a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
  • Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
  • Orice informatii privind încălcarea drepturilor omului – asa cum sunt acestea definite în documentele internationale ratificate de România – sunt de interes public major.

1. ROLUL JURNALISTULUI

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protectie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineste în societate.

1.2. Jurnalistul este dator să caute, să respecte si să comunice faptele – asa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor si a opiniilor, jurnalistul va actiona cu bună-credintă.

1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenta, injustitia si abuzul de orice fel.

1.5. În demersul său de a informa publicul, jurnalistul este dator să reflecte societatea în ansamblul si diversitatea ei, acordând acces în presă si opiniilor minoritare si individuale. Publicul are dreptul să cunoască nu numai informatiile si ideile primite favorabil sau cu indiferentă ori considerate inofensive, dar si pe acelea care ofensează, sochează sau deranjează. Acestea sunt cerinte ale pluralismului, tolerantei si spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.

1.6. Profesia de jurnalist implică drepturi si obligatii, libertăti si responsabilităti.

2. CONDUITA PROFESIONALĂ

2.1. Respectarea drepturilor omului în exercitarea rolului său de garant al democratiei, presa are datoria primordială de a respecta drepturile omului. Astfel : 2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumtia de nevinovătie.

2.1.2. Jurnalistul este dator să respecte viata privată a persoanei (inclusiv aspectele care tin de familie, domiciliu si corespondentă). Amestecul în viata privată este permis atunci când interesul public de a afla informatia prevalează. În acest context este irelevant dacă o persoană publică a dorit sau nu să dobândească această calitate. O activitate nu este privată doar pentru motivul că nu este desfăsurată în public.

2.1.3. Jurnalistul este dator să tină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicati în infractiuni, ca victime sau ca autori, cu exceptia situatiei în care interesul public cere ca acestia să fie identificati, sau la solicitarea expresă a părintilor sau a reprezentantilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului. 2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamitătilor, infractiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu exceptia situatiei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelasi regim beneficiază si persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităti, refugiati etc.).

2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităti si să nu instige la ură si violentă atunci când relatează fapte sau îsi exprimă opiniile. 2.2. Regulile redactării 2.2.1. Informatia trebuie delimitată clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.

2.2.2. Jurnalistul va verifica informatiile în mod rezonabil înainte de a le publica si va exprima opinii pe o bază factuală. Informatiile vãdit neadevãrate, sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice sã creadã cã sunt false nu vor fi publicate.

2.2.3. În chestiunile despre care relateazã, jurnalistul trebuie sã facã eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor pãrtilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta în redactare regulile citãrii. În cazul citãrii partiale a unei persoane, jurnalistul are obligatia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protectia surselor 2.3.1. Jurnalistul are obligatia de a pãstra confidentialitatea acelor surse care solicitã sã îsi pãstreze anonimatul sau a acelor surse a cãror dezvãluire le poate pune în pericol viata, integritatea fizicã si psihicã sau locul de muncã.

2.4. Colectarea informatiilor

2.4.1. Jurnalistul va obtine informatii în mod deschis si transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigatie este justificatã atunci când existã un interes public si când informatiile nu pot fi obtinute prin alte mijloace. Se recomandã ca utilizarea tehnicilor speciale de investigatie sã fie mentionatã explicit în momentul publicãrii informatiilor.

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obtine beneficii personale sau în favoarea unor terte pãrti constituie o gravã încãlcare a normelor etice si este inacceptabilã.

2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în naturã sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului sãu profesional.

2.5.3. Jurnalistul va evita sã se afle într-o situatie de conflict de interese. Se recomandã separarea activitãtilor editoriale ale jurnalistului de cele politice si economice. 2.6. Independenta 2.6.1. Jurnalistul îsi va exercita profesia conform propriei sale constiinte si în acord cu principiile prevãzute de Statutul Jurnalistului si prezentul Cod Deontologic.

2.7. Corectia erorilor. Dreptul la replicã

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde considerã necesar, jurnalistul poate sã publice si scuze.

2.7.2. Dreptul la replicã se acordã atunci când cererea este apreciatã ca fiind îndreptãtitã si rezonabilã.

3. DREPTURILE JURNALISTULUI

3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele si conventiile internationale la care România este parte si care garanteazã libertatea de exprimare si liberul acces la informatii, precum si la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

3.3. Protectia secretului profesional si a confidentialitãtii surselor este în egalã masurã un drept, dar si o obligatie a jurnalistului.

3.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de constiintã. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceastã libertate derivã din obligatia jurnalistului de a informa publicul cu bunã-credintã.

3.5. În virtutea bunei practici de separare a activitãtilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza sã atragã contracte de publicitate sau sponsorizare pentru institutia de presã la care lucreazã.

3.6. Jurnalistul se bucurã, potrivit legii, de protectia drepturilor de autor.

3.7. Jurnalistul îsi afirmã dreptul de a fi apãrat de cãtre institutia de presã unde îsi exercitã profesia, precum si de cãtre asociatia profesionalã ori sindicalã care îi reprezintã interesele împotriva oricãrei presiuni exercitate contra sa, de naturã sã determine o încãlcare a conduitei profesionale prevãzute de Statutul Jurnalistului si de prezentul Cod Deontologic.

Prezentul statut a fost adoptat de cãtre Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9 – 11 iulie 2004.