Biblioteca exilului la Aman, inaugurare pe 18 octombrie la Biblioteca Judeteana!

În toamna anului 2013, Biblioteca Aman anunta perfectarea a doua proiecte de o importana? colosala pentru zestrea de carte detinuta, precum si pentru viata academica si culturala a orasului. Printr-un gest laudabil, academicienii Dan Berindei si Dinu C. Giurescu hotarau trimiterea bibliotecilor personale la Craiova, la biblioteca publica. Mii de carti, documente si volume inedite, piese de mobilier si tablouri au ajuns la Biblioteca Aman, constituindu-se în ceea ce noi am numit Biblioteca „Acad. Dan Berindei”, respectiv Biblioteca „Acad. Dinu C. Giurescu”. Istoria, relatiile internationale si diplomatia sunt domeniile cel mai bine reprezentate în cele doua colectii de carte. Nu lipsesc publicistica si revuistica româneasca sau straina, dar si editiile unicat ale unor volume de memorii si corespondenta celebre.
Initial, nimeni nu anticipa efectele pe care cele doua donatii de carte aveau sa le produca. Rând pe rând, alte colectii aveau s? ajung? la Aman, dat? fiind grija ?i priceperea dovedite în cazul primelor dou? impresionante biblioteci personale. Între timp, s-a reu?it aducerea colec?iei de carte apar?inându-i profesorului ?i istoricului V. Veliman, o serie impun?toare de c?r?i ?i documente despre cultura, civiliza?ia ?i istoria otomane ?i turce. Iar în luna februarie a acestui an (2016), urmare a întrevederii dintre managerul Bibliotecii Jude?ene „Alexandru ?i Aristia Aman”, Lucian Dindiric?, ?i acad. Basarab Nicolescu, s-a decis transferarea a mii de volume, carti-documenþ afise, fotografii, ziare si reviste c?tre Biblioteca Aman. O colec?ie unic? care nu se mai g?se?te în nicio bibliotec? public? sau privat? din lume.
În cursul lunii iulie 2016, colec?ia de c?r?i ?i documente a p?r?sit Parisul pentru a ajunge la Craiova. Inten?ia noastr? const? în realizarea unei biblioteci unice ca importan?? ?i relevan?? la nivel na?ional – BIBLIOTECA EXILULUI ROMANESC LA PARIS – BASARAB NICOLESCU. Având menirea de a grupa lucr?ri ?i volume, documente, poze ?i însemn?ri ale genera?iei exilului stabilit? în Fran?a începând cu mijlocul secolului trecuþ biblioteca exilului se vrea o m?rturie solid?, o fresc? documentar? a activit??ii literare ?i ?tiin?ifice a ilu?trilor scriitori români din afara grani?elor, precum ?i un nepre?uit instrument de cercetare pentru to?i cei preocupa?i de crea?ia, atmosfera, angoasele ?i memoria scriitorilor stabili?i în diferitele centre europene în r?stimpul monopolizat de comunismul românesc.
Referindu-se la importan?a cunoa?terii culturii exilului românesc ?i, impliciþ la colec?ia personal? pe care o va inaugura la bibliotec?, în luna octombrie 2016, acad. Basarab Nicolescu a declarat c? era de mul?i ani în c?utarea unui „loc satisf?c?tor pentru a dona colectia mea privind exilul românesc din Paris. Ocazia ideal? s-a prezentat în mod nea?teptat la sfâr?itul anului trecuþ cu ocazia colocviului centenarului na?terii lui Vintil? Horia, care a avut loc la Biblioteca Aman. I-am spus câteva cuvinte Domnului Lucian Dindiric? despre preocuparea mea ?i am v?zut imediat c? ochii i s-au aprins. A doua zi, mi-a spus c? nu a dormit noaptea gândindu-se la ce i-am spus. Printr-o sincronicitate interesant?, i-am m?rturisit c? nici eu nu dormisem. Dup? o vizit? a spa?iilor bibliotecii ?i o discu?ie aprofundat?, hot?rârea mea definitiv? era luat?. Apoi lucrurile au mers foarte rapid. Am fost impresionat de profesionalismul Domnului Director Lucian Dindiric? ?i al colegilor lui. Acest fapt îmi d? mari speran?e. Dona?ia mea ar putea constitui nucleul unui viitor Muzeu al Exilului Românesc, extrem de necesar culturii române. Craiova reune?te toate condi?iile pentru realizarea unui astfel de muzeu. Adev?rul este c? sunt îndr?gostit de Craiova, un ora? de mari poten?ialit?ti culturale ?i spirituale”.
În leg?tur? cu evenimentul programat pentru luna octombrie a acestui an, Lucian Dindiric?, managerul Bibliotecii Jude?ene „Alexandru ?i Aristia Aman”, a declarat c?: „o Bibliotec? consacrat? exilului este, f?r? doar ?i poate, o reu?it?. Un act reparatoriu pe care-l dedic?m memoriei scriitorilor exilului ?i un inestimabil inventar pe care-l punem la dispozi?ia cercet?torilor. Episodul don?rii colec?iei acad. Basarab Nicolescu c?tre biblioteca noastr? este unul special pentru noi, domnia sa fiind plin? de solicitudine ?i amabilitate, cu atât mai mult cu cât o asemenea ini?iativ? se realizeaz? în premier? pentru ?ara noastr?. Ne propunem organizarea acestui spa?iu în regim liber la rafþ facilitarea accesului pentru cercet?torii ?i doctoranzii români fiind primul ?i cel mai important dintre proiectele noastre. F?r? s? fie legat organic de Craiova, academicianul Basarab Nicolescu a agreat ideea don?rii unei colec?ii inedite la Aman. Explicatia acestei op?iuni trebuie c?utat?, probabil, în condi?iile de care dispune Biblioteca Aman, gra?ie sprijinului oferit de Consiliul Jude?ean Dolj, ?i în vizibilitatea institu?iei noastre în rândul centrelor de cultur?. Îi mul?umim pentru c? a ales Craiova, Biblioteca Aman, ?i îl asigur?m c? biblioteca domniei sale va beneficia de un spa?iu modern ?i decenþ care sper?m c? se va constitui într-un cadru de lucru pl?cut ?i confortabil pentru to?i cei care-i vor trece pragul. Ne bucur?m s? spunem c? Exilul se întoarce acas?, la Aman!”.
Biblioteca va fi inaugurat? în data de 18 octombrie în prezen?a donatorului, acad. Basarab Nicolescu, a oficialit??ilor locale ?i a reprezentan?ilor mediului universitar craiovean.